USLUGE INTERNACIONALIZACIJE BIZNISA ITALIA – CRNA GORA PONUDA ZA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE

Profesionalni konsalting i podrška implementaciji pojedinačnih faza internacionalizacije preduzeća kao i procesima međunarodne trgovine:
 Istraživanja i analiza tržišta, stvaranje marketing planova – strateških i operativnih
 Analiza ponude i tražnje i podrška u prilagođavanju ponude proizvoda i usluga u skladu sa važećim normativima u Crnoj Gori
 Analiza konkurencije – direktna i indirektna
 Analiza troškova procesa internacionalizacije preduzeća kao i determinisanje prodajnih cijena
 Prepoznavanje kanala distribucije i podrška razvoju prodajne mreže
 Implementacija promotivnih strategija preduzeća, proizvoda i usluga: konvencije, kongresi, sastanci, seminari, okrugli stolovi, prezentacije i lansiranje proizvoda
 Objedinjavanje usluga promocije i tržišne podrške
 Organizacija komercijalnog odjeljenja u preduzeću i export kancelarije u Crnoj Gori
 Implementacija komercijalnih strategija za proizvode i usluge
 Podrška implementaciji trgovačkih aspekata u komercijalnim transakcijama
 Podrška u imlementaciji logistike preduzeća i vođenju povezanih rizika
 Podrška u vođenju administracije i dokumentacije u komercijalnim transakcijama
 Podrška u analizi finansijskih instrumenata namijenjenih podršci za ulazak na crnogorsko tržište kao i za razvoj biznisa.
 Lean manufacturing

Promocije, organizacija, opremanje i vođenje,u javnom i privatnom partnerstvu, sajmova kao i aktivnosti i usluga komplementarnih sa navedenim:
 Planiranje i razrada potrebnog budžeta
 Dizajn štanda, opremanje i logistika
 Sređivanje formalnosti i papirologije sa sajamskim i lokalnim predstavnicima
 Marketing i komunikacija
 Promocije u vezi sa događajem: direct mailing, odnosi sa medijima, public relation servis
 Podrška u izradi promo materijala kao podrška prodaji: Katalozi, brošure, vizit karte, memorandumi i koverte, marketing kampanje, publikacije, TV i radio produkcija
 Operativna podrška koja garantuje regularno održavanje sajamsko/izložbene manifestacije: stručni prevodi i prevodilaštvo, usluge hostesa i stjuarta, rezervacije hotela, restorana, vila, traženje sponzora

Stručna obuka i usavršavanje (u Italiji) u oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja i procesa internacionalizacije preduzeća:
 Projektovanje, organizacija i vođenje master-a i kurseva stručne obuke u menadžmentu i preduzetništvu u firmama i javnim ustanovama u saradnji sa Univerzitetom, javnim preduzećima, profesionalnim udruženjima i akreditovanim stručnim školama
 Stalna obuka i usvaršavanja (javni konkursi i tenderi do isteka predviđenih fondova)
 Projekti za firme, sektorski i teritorijalni, u samostalnim i partnerskim oblicima, u korist zaposlenih, ( Paritetni Fondovi Interprofesionalni Nacionalni)